Home
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Opklopper B.V.

Laatste update: 14 december 2023

Algemene Voorwaarden Opklopper B.V.

Opklopper  B.V. (hierna: Opklopper) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  69146799 en is gevestigd aan 's-Gravenhekje 1A (1011 TG) te Amsterdam.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever met een beschrijving van de Diensten verricht door Opklopper en de begroting van de aan die Diensten verbonden kosten.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: De Diensten die Opklopper aanbiedt, zijn (online) marketing en communicatie diensten in de breedste zin van het woord waaronder designen en ontwikkelen van websites en andere digitale middelen, strategie ontwikkeling en uitwerking ervan, creëren van campagnes en content waaronder optimalisatie website (SEO). 

5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Opklopper heeft aangesteld, projecten aan Opklopper heeft verleend voor Diensten die door Opklopper worden uitgevoerd, of waaraan Opklopper een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Opklopper, alsmede voorstellen van Opklopper voor Diensten die door Opklopper aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Opklopper waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

7. Opklopper: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

8. Social media: Het Facebook, Instagram of ander social media account van Opdrachtgever waarvoor hij gebruik maakt van de dienstverlening van Opklopper.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Opklopper elke Overeenkomst tussen Opklopper en Opdrachtgever en op elke dienst die door Opklopper wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opklopper aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Opklopper is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Opklopper niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

11. Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

12. In de situatie dat de (relevante activiteiten) van de onderneming van Opklopper om welke reden dan ook, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met, dan wel worden voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van het voorgaande lid bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming

Artikel 3 - Het Aanbod 

1. Alle door Opklopper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Opklopper is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Opklopper het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Opklopper gegronde reden te weigeren.

3. Desgevraagd zal Opdrachtnemer vóór aanvang van de Diensten, de Diensten (nader)
schriftelijk vastleggen. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Opklopper zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opklopper nimmer tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever op een Aanbod c.q. Overeenkomst van Opklopper een ondubbelzinnig akkoord geeft schriftelijk. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien Opklopper na een mondelinge opdracht van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en hij Opdrachtgever hier mondeling of schriftelijk van op de hoogte heeft gebracht. 

2. Opklopper is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Eventuele mondelinge afspraken zullen voor zover mogelijk schriftelijk door Opklopper worden bevestigd aan Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met Opklopper wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Opklopper wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Opklopper is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst en ontbinding

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Opklopper een Overeenkomst is (af)gesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de opdracht of conform de duur zoals door partijen overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Opklopper kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Opdrachtgever heeft op Opklopper. 

3. Zowel Opdrachtgever als Opklopper kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Opklopper nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

3. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds niet opzegbaar.

4. Een voortijdige beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voor bepaalde tijd laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet. Opdrachtgever is daarnaast het resterende begrote bedrag zoals opgenomen in het Aanbod als zijnde vergoeding verschuldigd aan Opklopper, tenzij anders overeengekomen.

5. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde termijn als de huidige lengte van de Overeenkomst voor bepaalde tijd, tenzij deze uiterlijk 3 maanden voor de afloop van een periode schriftelijk is opgezegd door een der Partijen.

6. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met een termijn van 3 maanden. 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Opklopper zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Opklopper staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door Opklopper uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Opklopper de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. Indien de Diensten van de Opklopper  zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke
vastlegging, is de inhoud van het Aanbod samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de Opdracht. 

4. Opklopper zal de Opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de Opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag in kennis stellen.

5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Opklopper aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Opklopper heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

6. Bij de uitvoering van de Diensten is Opklopper niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Opklopper, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

7. Opklopper is gerechtigd om na goedkeuring door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Opklopper aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Opklopper of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Opklopper recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

9. Ten behoeve van haar Diensten maakt Opklopper van de contacten met Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt indien de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van Opklopper aanleiding geeft. In het geval Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per omgaande reageert, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn Partijen aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de planning het toestaat dat een wachttijd van een werkdag in acht wordt genomen en ongeclausuleerde goedkeuring pas hierna geacht kan worden te zijn verleend. 

10. Het creëren van content, visuele werken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Opklopper die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Opklopper hanteert. Opklopper heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

11. Opklopper is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Opklopper gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 7 - (Op)Levering

1. Alle door Opklopper opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Opklopper bij Overeenkomst bepaald. Opklopper zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Opklopper of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Opklopper recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 

2. Het door Opklopper geproduceerde werk geldt als opgeleverd nadat de feedback van Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd. 

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Opklopper gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na de eerste versie het tot dan toe opgeleverde werk te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds door haar zijn goedgekeurd. 

Artikel 8 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 9 - Garanties

Opklopper voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Daarbij geeft Opklopper uitdrukkelijk geen garanties.

Artikel 10 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Opklopper verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Opklopper niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Opklopper kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Opklopper gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Opklopper.

3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door Opklopper mogelijk te maken.

4. Voor zover is overeengekomen dat Opklopper content plaatst of aanpassingen doorvoert aan het Social media account dan wel andere accounts en diensten van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Opklopper hiervoor toegang verlenen tot alle plaatsen, diensten en Social media onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.

5. De Opdrachtgever is gehouden om de Opklopper te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Opklopper ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) Diensten.

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan direct of indirect om personeel van Opklopper aan te werven. Indien Opdrachtgever inbreuk maakt op deze bepaling is zij een direct opeisbare vergoeding van 25.000 euro aan Opklopper verschuldigd. 

7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om ingehuurde derden van Opklopper direct te benaderen voor Opdrachtgever zonder toestemming van Opklopper. Ingeval Opdrachtgever inbreuk maakt op deze bepaling is zij een direct opeisbare vergoeding van 25.000 euro aan Opklopper verschuldigd.

8. Opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van de merknaam en het logo van Opdrachtgever door Opklopper voor reclame- en marketingdoeleinden.

 

Artikel 11 – Adviezen 

1. Opklopper kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Opklopper de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Opklopper verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Opklopper verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Opklopper wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Opklopper gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Opklopper kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal Opklopper schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 12 - (Online) Marketing 

1. Opklopper garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing en communicatiediensten. Evenmin kan Opklopper hierover toezeggingen doen doch zal Opklopper zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een verbeterde zichtbaarheid te proberen te bereiken.

2. Ingeval van andere marketingdiensten zoals direct mailing en/of email automation, is Opklopper nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan Opklopper niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Opklopper. Opklopper zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding. 

Artikel 13 – SEO (Search Engine Optimization)

1. Opklopper is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO (Search Engine Optimization)-werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het (vreemde) cms beperkt is en binnen het cms niet mogelijk blijken te zijn.  

2. Opklopper is afhankelijk van de bijdrage van Opdrachtgever dan wel derden en is derhalve niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden vanwege Opdrachtgever dan wel derden.  

3. Aansprakelijkheid van Opklopper voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van Opklopper is uitgesloten.  

4. Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Opklopper het recht om de verkregen links te verwijderen.  

5. Bij beëindiging van de Overeenkomst worden de doorgevoerde aanpassing van Opklopper in stand gelaten. Indien deze dienen te worden aangepast of verwijderd worden door kosten doorberekend aan Opdrachtgever, deze kosten vallen niet onder deze Overeenkomst.

6. Opklopper is niet aansprakelijk voor de gemeten zoekwoordposities en de wijze waarop deze tot stand komen. 

7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de content die door Opklopper ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst door het aangaan van de Overeenkomst. Content wordt geplaatst nadat deze voorafgaand, dan wel uiterlijk een week achteraf ter controle is voorgelegd aan Opdrachtgever per e-mail. 

8. Opklopper bepaalt wanneer en hoe vaak beeldmateriaal wordt ingekocht. Opdrachtgever gaat akkoord met bestedingen uit het beschikbare budget voor fotokosten. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat is uitgekozen uit de door Opklopper aangewezen 'websites zonder auteursrechten op foto’s'.  

9. Indien materiaal (foto, video of geluidsmateriaal) beschikbaar wordt gesteld op de website van de Opdrachtgever of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf (ingericht en onderhouden door Opklopper zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting verzorgd door Opklopper is Opklopper hiervoor niet aansprakelijk.  

10. Voor de inhoud van de posts op social media & online presence kanalen/accounts is Opklopper niet verantwoordelijk.  

11. Opklopper is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty.  

12. Opklopper is ten aanzien van Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website-SEO, penalties, daling van posities, daling van traffic.

13. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van ftp, cms, controlpanel alsmede van webmastertools/analytics en andere benodigde accounts zoals de aanwezige social mediakanalen indien de website niet in beheer is van Opklopper is.  

14. Door Opklopper opgezette Social media kanalen kunnen na beëindiging van de Overeenkomst in overleg worden overgedragen. Uitgesloten hiervan zijn betaalde social media accounts en platformen die Opklopper heeft opgezet voor het gebruik door meerdere opdrachtgevers en ook niet voor het gebruik van de accounts voor online presence.  

15. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd door derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst dienen deze kosten door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 14 - Content creation

1. Opklopper kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation in de breedste zin van het woord al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever zal Opklopper schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

3. Opklopper kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten, duur van de Overeenkomst of andere externe factoren naar inzicht van Opklopper een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden. 

4. Het auteursrecht op de werken van Opklopper berust uitsluitend bij Opklopper, tenzij expliciet anders overeengekomen dan wel nadat het recht aan het einde van de Overeenkomst is overdragen aan Opdrachtgever. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Opklopper in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van Opklopper is artikel 25 Auteurswet van toepassing. 

Artikel 15 - Social media beheer

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Opklopper de Social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat Opklopper dergelijk Social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Opklopper, tenzij anders overeengekomen.

2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Opklopper plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. Opklopper zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens Opklopper, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Opklopper het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever. 

3. Het uitvoeren van Social media beheer is afhankelijk van het menselijk handelen van derden. Opklopper staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van content ten behoeve van Opdrachtgever houdt Opklopper zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke Social media partijen. 

4. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Opklopper, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Social media account(s). Indien voor het gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

5. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Posts minimaal 1 week voor het plaatsen van deze Posts aan te leveren.

6. Het uitvoeren van Social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse Social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

7. Voor de uitvoering van Social media beheer is Opklopper te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende Social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.

8. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Opklopper te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Opklopper zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van Opklopper.

Artikel 16 - Ontwikkeling Website

1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

3. Opklopper is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 

4. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. 

5. De door Opklopper ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. 

6. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Opklopper. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Opklopper, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Opklopper zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Opklopper.

7. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst. 

8. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Opklopper verplicht om door Opklopper verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Opklopper wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Opklopper gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Opklopper verplicht om door Opklopper gevraagde teksten en afbeeldingen aan te leveren, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Opklopper wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Opklopper gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging en zal Opklopper de volledige vergoeding van de genoemde bedragen in de Overeenkomst in rekening brengen.

Artikel 17 - Ontwerpen

1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwerp.

2. Het ontwerp is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod zoals door Opklopper kenbaar is gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Opklopper hanteert. Opklopper heeft het recht om de inhoud van haar werkzaamheden, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen creatief inzicht uit te voeren. 

3. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Opklopper kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

4. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases:

  1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Opklopper stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze. 

  2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal een passend design gecreëerd worden. Opklopper zal een  aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 2 tal schetsen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen, waar er een uit gekozen kan worden. 

  3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 1 aanpassingsronde, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Opklopper bepaald. Opdrachtgever is verplicht het design te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.

  4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Opklopper nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design. Opdrachtgever ontvangt een (digitaal) mapje met finale ontwerpen. Dit is het moment van oplevering.

5. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Opklopper en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

Artikel 18 – Onderhoud 

1. Indien overeengekomen, zal Opklopper onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. 

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Opklopper, waarna Opklopper overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Opklopper gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden. 

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Opklopper.  

4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Opklopper, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de programmatuur.

Artikel 19 - Hostingdiensten 

1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Opklopper het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door Opklopper beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount. 

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden. 

3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Opklopper gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 

4. Opklopper komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever. 

5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Opklopper het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe e-mailservice wordt aangeschaft die Opklopper kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Opklopper voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Opklopper is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden. 

7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 

8. Opklopper kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Opklopper bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. 

9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Opklopper gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Opklopper. 

10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Artikel 20 - Connectiviteit 

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts. 

4. Opklopper kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Opklopper bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 

Artikel 21 - Domeinregistratie

1. Opklopper biedt domeinregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt. Opdrachtgever is ten alle tijden eigenaar van het domein.

2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Opklopper heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Opklopper niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Opklopper. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.

3. Opdrachtgever is Opklopper een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen. Opdrachtgever ontvangt geen restitutie van de betaalde gelden.

4. Opdrachtgever vrijwaart Opklopper voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij Opklopper als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. Opklopper zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

Artikel 22 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Opklopper is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. Wijzigingen zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Opklopper, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.

2. Indien Opklopper meer werk dient te verrichten dan zij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Opklopper gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door Opklopper worden overschreden.

Artikel 23 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. 

2. Opklopper voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden en overige kosten worden achteraf berekend aan de hand van de door Opklopper opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden die door Opklopper ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen eventueel vermeerderd met een bureauopslag.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. 

6. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een budget dient Opdrachtgever het percentage genoemd in het Aanbod van het overeengekomen budget vooruit te betalen aan Opklopper alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Opklopper gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden.

9. Opklopper is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de index voor consumentenprijzen(CPI), gebaseerd op de meest recente reeks. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen dan wel een andere betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Opklopper. 

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

12. Opklopper kan, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, van de Opdrachtgever een zekerheidstelling voor de betalingen verlangen. 

13. Indien een automatische incasso mislukt zal Opklopper de extra gemaakte administratieve kosten ofwel dispuutkosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 24 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Opklopper zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vermeerderde met 1% vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Opklopper meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De (buiten)gerechtelijk kosten kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,- exclusief BTW.

Artikel 25 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Opklopper gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Opklopper de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan hallo@opklopper.nl. 

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Opklopper verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Opklopper tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Opklopper op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 

5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Opklopper is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Opklopper zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen. 

Artikel 26 - Eigendomsvoorbehoud

1. Opklopper levert alle werken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Opklopper heeft voldaan.

2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de in opdracht van Opdrachtgever gecreëerde (visuele) werken, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen op eerste verzoek aan Opklopper worden vergoed door Opdrachtgever. 

Artikel 27 - Opschorting en ontbinding

1. Opklopper heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Opklopper gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Opklopper is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Opklopper is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Opklopper te vergoeden voor elk financieel verlies dat Opklopper lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 28 - Overmacht

1. Opklopper is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Opklopper is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

3. Indien Opklopper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 29 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Opklopper alleen geacht te bestaan indien Opklopper dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Opklopper, is Opklopper uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Opklopper binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Opklopper deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Opklopper in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Opklopper leidt tot aansprakelijkheid van Opklopper, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de helft van het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Opklopper. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per aanspraak per jaar wordt uitbetaald.

4. Opklopper sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Opklopper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Opklopper voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Opklopper geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Opklopper.

6. Opklopper is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien er sprake is van incidentele verwerking van een visueel werk, dat aan een derde toebehoort, als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een door Opklopper (op)geleverde werk.

7. Indien de uitvoering van de Dienstverlening geschiedt op een door Opdrachtgever aangewezen locatie en er geen locatiebezoek heeft plaatsgevonden voor aanvang van de werkzaamheden, doch op de betreffende dag blijkt dat de locatie niet geschikt is voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst, is Opklopper gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en van Opdrachtgever te verlangen dat een nieuwe locatie wordt overeengekomen. Alle schade en/of vertraging ten gevolge van voornoemde situatie, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. Enige door Opklopper opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Opklopper.

9. De inhoud van het opgeleverde advies van Opklopper is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Opklopper opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is ßte allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Opklopper. Opklopper is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Opklopper nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Opklopper haar eigen advies.

12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Opklopper sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Opklopper geleverde Diensten.

13. Opklopper staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Opklopper verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

14. Opklopper is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website van Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

15. Opklopper is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Social media kanalen en de website.

16. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving. 

18. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Opklopper vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Opklopper binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Opklopper. 

19. Iedere vordering die berust op aansprakelijkheid van Opklopper vervalt in elk geval na verloop van 3 maanden na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 30 - Geheimhouding

1. Opklopper en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Opklopper bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Opklopper is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Opklopper opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Opklopper steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Opklopper op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Opklopper zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Opklopper niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Opklopper aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Opklopper vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Opklopper vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Opklopper is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Opklopper en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 31 - Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Opklopper waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, broncodes, publiciteitsmaterialen, modellen, rapportages, film en video materiaal worden overgedragen aan Opdrachtgever nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan Opklopper is verschuldigd heeft voldaan.

2. Opklopper zal de materialen als omschreven in het eerste lid aan het einde van de Overeenkomst gedurende een periode van maximaal 3 maanden bewaren. Na afloop van deze termijn zal Opklopper de materialen vernietigen, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog materiaal wenst in te zien, dient zij dit binnen de gestelde termijn van 6 maanden overeen te komen met Opklopper. Hiervoor is Opklopper gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Opklopper rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opklopper. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Opklopper opgeleverde zaken, dient Opklopper expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opklopper rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Opklopper behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

6. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Opklopper, tenzij anders overeengekomen. 

7. Het is Opklopper toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het werk. Indien Opklopper door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

9. Opdrachtgever vrijwaart Opklopper voor aanspraken van derden van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Opklopper onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken. 

Artikel 32 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Opklopper verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Opklopper zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Opklopper van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Opklopper voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van Opdrachtgeveren van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Opklopper voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). Hieronder wordt tevens verstaan de vrijwaring van aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van muziek in opdracht van Opdrachtgever. 

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Opklopper verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 33 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Opklopper of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via hallo@opklopper.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Opklopper de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Opklopper zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 34 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Opklopper en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Opklopper heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Opklopper en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 14 december 2023

Opklopper
's-Gravenhekje 1A, 1011TG, Amsterdam
T. 020 809 0131
M: hallo@opklopper.nl
W: www.opklopper.nl
KvK-nummer: 92358667

Contact
Over Ons
Shopify
Blog

© 2024 Opklopper | Alle rechten voorbehouden